Dochody budżetu wykonane w blisko 95%, inwestycji też nie brakowało. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, jak i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec pozytywnie oceniły finanse gminy Grodziec w 2017 roku. Stąd też po raz kolejny radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Grodziec Annie Andrzejewskiej.

DSC04537 maly
    W poniedziałek, 25 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Grodziec odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Grodziec, podczas której po raz czwarty w tej kadencji radni oceniali prawidłowość działania organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej. Obok uchwały budżetowej, to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez radnych w ciągu roku.
    W opinii Rady Gminy Grodziec, plan finansowy został wykonany dobrze i zgodnie z prawem. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. Po długotrwałej dyskusji za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Grodziec Annie Andrzejewskiej opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę. Były kwiaty, życzenia i gratulacje.
    Przypomnijmy, że miniony rok był bogaty w wiele inicjatyw, przedsięwzięć i inwestycji. Udało się m.in. pozyskać środki zewnętrzne i dokonać gruntowej przebudowy dróg w miejscowościach: Junno, Grodziec-Tartak-Królików, Janów oraz wygospodarować środki na dofinansowanie budowy odcinka drogi powiatowej Bystrzyca-Czarnybród. Dzięki współpracy z Powiatem Konińskim Gmina Grodziec przystąpiła także do realizacji Projektu „LUS – Lokalne Usługi Społeczne”, którego celem jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.
    W celu pogłębienia integracji lokalnej społeczności i poprawy warunków aktywnego spędzania czasu wolnego zrealizowano projekty pn. 1) „Mokre – wieś przyjazna mieszkańcom – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Mokre; 2) „Wielołęka – wieś integrująca mieszkańców – odnowienie obiektu OSP Wielołęka oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku”.
    Dzięki wyodrębnieniu z budżetu gminy funduszu sołeckiego stała się możliwa również realizacja wielu innych zadań. Wsłuchując się w głos mieszkańców udało się polepszyć stan dróg lokalnych, dokonać częściowej wymiany oświetlenia ulicznego, wyremontować i doposażyć sale OSP, wybudować kolejne place zabaw i doposażyć w nowy sprzęt już istniejące. W ramach funduszu dokończono także montaż gablot informacyjnych oraz jakże istotnych z punktu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy tablic kierunkowych z nazwami ulic.
    - Udało się zrobić wiele rzeczy. Jesteśmy zadowoleni, a nawet dumni z osiągniętych rezultatów. Gratuluję uzyskanego absolutorium. Chcę podkreślić, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych, że to kolejny, tak dobrze wykonany budżet w tej kadencji. Dzisiejsza jednomyślność radnych w tej kwestii dała temu potwierdzenie. Życzę Pani Wójt, aby ta dobra passa trwała jak najdłużej – podsumował w swoim przemówieniu Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak. Do życzeń przyłączyli się radni, urzędnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy Grodziec oraz sołtysi. W przygotowanych specjalnie na tę okazję listach gratulacyjnych, oprócz życzeń i gratulacji z okazji uzyskania absolutorium, dziękowano za dotychczasową współpracę i możliwość uczestnictwa w tworzeniu nowej szansy dla gminy. Jednocześnie wyrażano nadzieję w tym, że poczyniony wysiłek przez Wójt Gminy Grodziec Annę Andrzejewską w zakresie gospodarki finansowej Gminy Grodziec zostanie doceniony w kolejnych latach.